WBSO 2017

Financiële lasten, zoals loonkosten en andere kosten en uitgaven van research en development (R&D)-projecten kunnen verlaagd worden voor bedrijven via de WBSO. Bijvoorbeeld voor prototypes of onderzoeksapparatuur. Het voordeel van de WBSO kan verrekend worden via uw belastingaangifte. Zelfstandigen d.m.v. een vaste aftrek en bedrijven door minder loonheffing af te dragen.

Wat houdt de WBSO-regeling in?

De WBSO, ook wel bekend als S&O-afdrachtvermindering, is bedoeld om in Nederland belastingplichtige ondernemingen te stimuleren tot het verrichten van Speur-en Ontwikkelingswerk met als doel het realiseren van technologische innovaties. Het betreft een fiscale regeling die wordt verrekend met de loonheffingen. De verrekening vindt plaats op basis van het aantal gemaakte S&O-uren, uitgebried met de gemaakte kosten en overige uitgaven voor Research & Development (voorheen RDA). Wanneer komt u nu in aanmerking voor deze fiscale regeling?

Wanneer komt u in aanmerking?

Activiteit Toelichting S&O kosten

Technische ontwikkeling

U komt in aanmerking voor subsidie wanneer u zich bezighoudt met de technische ontwikkeling van:

 • Nieuwe (onderdelen van) producten*;
 • Nieuwe (onderdelen van) productieprocessen*;
 • Technisch nieuwe (onderdelen van) programmatuur/software**.

 

*Het gaat om fysiek nieuwe producten en/of productieprocessen. Het ontwikkelen van systemen en diensten valt niet onder deze regeling.

**Het gaat om technisch nieuwe software (een nieuw informatie-technologisch werkingsprincipe). Functioneel nieuwe software of toepassen van bestaande technieken zonder eigen technische ontwikkeling zijn uitgesloten. Uitzondering hierop vormt de ontwikkeling van innovatieve diensten, waarbij bestaande programmatuurcomponenten op een technisch nieuwe wijze worden geïntegreerd

S&O loonkosten

Technisch wetenschappelijk onderzoek

U bedrijft technisch wetenschappelijk onderzoek wanneer u onderzoek pleegt naar een verklaring voor een (fysiek) verschijnsel dat niet is te geven op basis van de huidige wetenschappelijke en algemeen toegankelijke kennis. Vereisten zijn:

 • Onderzoek is technisch van aard en betreft bijvoorbeeld vakgebieden als fysica, chemie, biotechnologie, productietechnologie of informatie- en communicatietechnologie.
 • Verklarend onderzoek, niet alleen constaterend, beschrijvend, observerend, classificerend enzovoorts;
 • Verklarend onderzoek resulteert in nieuwe theoretische of praktische kennis die mogelijk wel/geen verklaring kan geven;
 • Systematische en planmatige opzet- en uitvoering.

S&O loonkosten

Gemaakte kosten- en uitgaven

Welke kosten en uitgaven u kunt opvoeren is afhankelijk van het S&O werk dat u verricht. Voorbeelden van mogelijke kosten zijn:

 • Aanschaf van materialen en onderdelen voor het zelf bouwen van een prototype en/of de kosten voor het laten vervaardigen van een prototype in het kader van een eigen ontwikkelingsproject;
 • Aanschaf van verbruiksgoederen, materialen en grondstoffen voor het doen van proeven of het maken van proefbatches;
 • Aanschaf van licenties voor specifieke softwarepakketten of ICT-tools die noodzakelijk zijn in het eigen ontwikkelingsproject;
 • Kosten van huur van apparatuur van derden welke noodzakelijk zijn in het kader van een eigen S&O-project.

 

Voorbeelden van mogelijke investeringen en uitgaven zijn:

 • (Delen van) gebouwen die direct en uitsluitend dienstbaar zijn voor S&O werk;
 • Apparatuur of instrumenten specifiek bedoeld voor het vervaardigen van prototypen, proefbatches en modellen;
 • Apparatuur of instrumenten specifiek bedoeld voor ander S&O werk;
 • ICT-middelen specifiek voor S&O werk.

S&O kosten- en uitgaven (voorheen RDA)

 

Laagdrempelig en voor veel (startende) bedrijven bereikbaar

De regeling is laagdrempelig doordat het S&O-werk technisch nieuw voor uw bedrijf moet zijn. Het hoeft dus niet nieuw te zijn voor de branche, Nederland of Europa. Bedrijven die investeren in onderzoek en technologische ontwikkeling om bestaande (onderdelen van) producten, productieprocessen of programmatuur te verbeteren/vernieuwen komen veelal in aanmerking voor deze regeling. Dit is veel vaker aan de orde dan u wellicht in eerste instantie vermoedt! Zowel inhoudingsplichtige ondernemingen (voornamelijk BV’s met personeel in loondienst) als IB-plichtige ondernemingen (zelfstandig ondernemers die hun onderneming drijven in de vorm van een Eenmanszaak, VOF, CV of maatschap) komen in aanmerking voor een fiscale vergoeding. Zo maakt u als inhoudingsplichtige onderneming (dus met personeel) kans op een korting op de maandelijks af te dragen loonheffingen en komt u als zelfstandig ondernemer in aanmerking voor een extra zelfstandigenaftrek.

Hoe hoog is de subsidie?

De percentages van het fiscale voordeel in 2017 zijn over twee schijven verdeeld. Net als voorheen geniet u als technostarter (startende bedrijven jonger dan 5 jaar) een extra voordeel bij de S&O aanvraag. Van deze zogenaamde startersfaciliteit kunt u maximaal 3 jaren gebruik maken.

 • 32% over alle R&D-kosten tot € 350.000,- (1e schijf); Voor starters is het percentage 40%;  
 • 16% over alle R&D-kosten boven de € 350.000,- (2e schijf). -
 • Voor zelfstandigen (ZZP-ers) blijft er een vaste aftrek bestaan (€ 12.484,-) en voor starters een extra aftrek van     € 6.245,-

 

Ook kan er in 2017 wederom gebruik worden gemaakt van het forfait (een vast bedrag per S&O uur), zoals dat eerst voor de RDA kosten en -uitgaven gold. U krijgt de keuze om al dan niet van het forfait gebruik te maken. De keuze die bij de eerste WBSO-aanvraag voor 2017 wordt gemaakt, geldt voor het gehele kalenderjaar. Het forfait bedraagt € 10,- per S&O-uur (tot een maximum van 1.800 S&O-uren per kalenderjaar) plus € 4,- per S&O-uur voor eventuele overige S&O-uren. Wanneer u niet kiest voor een forfaitair tarief dan worden de werkelijke geschatte kosten en uitgaven opgegeven in de WBSO aanvraag. Deze kosten worden dan bij de S&O- (loon)kosten opgeteld.

Hoe vaak kan er aangevraagd worden?

Binnen een kalenderjaar kunt u maximaal 3 aanvragen indienen. Een aanvraagperiode bestaat uit minimaal 3 kalendermaanden. Houdt er rekening mee dat een aanvraag uiterlijk een maand voordat de aanvraagperiode start ingediend moet zijn.

Hulp bij uw aanvraag?

RTE Adviesgroep realiseert uw mogelijkheden voor de vernieuwde WBSO regeling. Wij werken samen met u aan de projectomschrijvingen en adviseren u op het gebied van de administratieve verplichtingen. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs (013- 467 04 00) of maak gebruik van het contactformulier.

 


Start GRATIS de subsidiescan