Interreg 2014-2020

Wat houdt het programma in?

Interreg is een Europese subsidieregeling die zich richt op samenwerkingsprojecten voor duurzame ruimte en regionale ontwikkeling. De Europese subsidieregeling stimuleert partijen om grensoverschrijdend samen te werken aan gezamenlijke problemen in de regio met als doel meer innovatiekracht, een beter milieu en het verkleinen van de economische verschillen tussen regio’s en lidstaten onderling. De subsidieprogramma’s worden gesubsidieerd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Doelgroep en procedure

Deelnemende partijen zijn onder andere bedrijven, overheden en/of kennisinstellingen. Om het innovatiepotentieel van het MKB te benutten worden in de nieuwe periode met name MKB-ondernemingen gestimuleerd om te participeren in Europese samenwerkingen.

Two step approach

Met uitzondering van het Interreg EUROPE programma wordt er in alle programma’s gebruik gemaakt van een zogenaamde “two step approach”. De eerste stap is het aanleveren van een beperkte projectschets. Na goedkeuring wordt in de tweede stap een volledig plan ingediend. Ten opzichte van de vorige programmaperiode zal het administratieve proces worden vereenvoudigd door middel van generieke/digitale aanvraagformulieren, minder kostensoorten en kortere betaaltermijnen.

Programmagebieden

In totaal zijn er 4 verschillende Interreg-programma’s onderverdeeld naar grootte van het samenwerkingsgebied en naar regio’s in Europa. Ieder programma heeft zijn eigen karakter en thema’s; ook wel investeringsprioriteiten genoemd.

Interreg 2014- 2020

Interreg A:
Samenwerking in de grensregio’s. 

NWE: Transnationale samenwerking binnen Noord-west Europa

 

NSR: Transnationale samenwerking binnen de Noordzee regio

 

EUROPE: Samenwerking die niet gebonden is aan een bepaald gedeelte van het grondgebied van de EU

Nederland doet mee aan vier programma’s in de grensregio’s:

-Vlaanderen-Nederland

-Deutschland-Nederland

-Euregio Maas-Rijn

(België, Nederland en Duitsland)

-2 Zeeën (Frankrijk, Engeland, Nederland en Vlaanderen)

Deelnemende landen binnen het NWE programma zijn:

België, Ierland, Luxemburg, Zwitserland, Het Verenigd Koninkrijk en deels Frankrijk, Duitsland en Nederland.

In Nederland gaat het om alle provincies, behalve Drenthe, Friesland en Groningen.

Deelnemende partijen komen uit de kustregio’s van  zeven landen rond de Noordzee en zijn:

Nederland, Zweden, Denemarken, Duitsland, België, Het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen.

In Nederland gaat het om alle provincies,behalve Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht.

Alle lidstaten van de EU, plus Noorwegen en Zwitserland kunnen deelnemen aan Interreg EUROPE.

Nederlandse economische activiteiten en ontwikkelingen hebben vaak raakvlakken met economische activiteiten en ontwikkelingen in buurlanden. Doel is om deze activiteiten met elkaar te verbinden.

Nederland besteedt het geld aan 3 thema's:

1.Innovatie (in het MKB);

2.Koolstofarme economie (duurzame energie);

3.Arbeidsmobiliteit (grensarbeid).

Het meest welvarende en dynamische deel van Europa is verbonden aan het NWE programma. Toch hebben regio’s en steden hier veel gemeenschappelijke sociale en economische problemen die hun concurrentiepositie dreigen te ondermijnen.

Om de leefbaarheid en welvarendheid in dit gebied te bevorderen zijn activiteiten en pilots op de volgende thema’s gewenst:

1.Versterken van de innovatiecapaciteit van regio’s en organisaties;

2.Versnellen van de overgang naar een koolstofarme economie;

3.Efficiënt gebruik van materialen en grondstoffen.

Het hoofddoel van Interreg  NSR is om via een gezamenlijke inzet de gebieden grenzend aan de Noordzee te laten uitgroeien tot gebieden met een sterkere en duurzamer werk- en leefomgeving.

Hiervoor moeten effectieve oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen worden ontwikkeld. Projecten op de volgende thema’s worden ondersteund:

1.Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;

2.Efficiënte omgang met hulpbronnen;

3.Bevorderen van aanpassing aan klimaatverandering en behoud en bescherming van het milieu;

4.Duurzaam vervoer.

Het programma  heeft als doel om relevante partijen op regionaal niveau te laten leren van elkaar, zodat de uitvoering van regionaal beleid verbetert.

Interreg Europe ondersteunt activiteiten op het gebied van de volgende thema’s:

1.Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;

2.Verbeteren van het concurrentievermogen van het MKB;

3.Overgang naar een koolstofarme economie;

4.Behoud en bescherming van het milieu en efficiënte omgang met hulpbronnen.

Nederland heeft  € 309 miljoen euro beschikbaar gekregen vanuit het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO).

Projecten binnen de programma’s worden gesubsidieerd tot een maximum van 50%. 

Voor het NWE programma 2014-2020 is er € 396 miljoen aan EFRO gelden gereserveerd.

Projecten binnen het NWE programma worden gesubsidieerd tot een maximum van 60%.

Voor het NSR programma 2014-2020 is € 167 miljoen aan EFRO gelden gereserveerd.

Projecten binnen het NSR programma worden gesubsidieerd tot een maximum van 50%.

Het gereserveerde budget van het EFRO voor Interreg Europe 2014-2020 is € 359 miljoen.

Afhankelijk van de rechtspersoonlijkheid van de organisatie worden projecten gesubsidieerd tot maximaal 75 of 85 procent

Meer informatie?

RTE Adviesgroep kan u adviseren over uw mogelijkheden binnen de Interreg regeling en u begeleiden bij alle stappen van het aanvraagtraject. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met één van onze adviseurs via 013 – 467 04 00 of info@rte.nl.


Start GRATIS de subsidiescan