• Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Topsector Energie: subsidie energie-innovatieprojecten
  • /

Topsector Energie: subsidie energie-innovatieprojecten

Diverse subsidieregelingen voor de Topsector Energie vanaf 1 april geopend.

Het ministerie van Economische Zaken stelt €103 miljoen subsidie beschikbaar voor energie-innovatieprojecten binnen de Topsector Energie. Met de subsidie stimuleert de overheid onderzoek en ontwikkeling rond schone en efficiënt opgewekte energie, met als doel een economisch sterker Nederland. Vanaf 1 april kunnen er voor diverse subsidieregelingen binnen de Topsector aanvragen worden ingediend.

Doelgroep en thema's

De subsidieregelingen die open gaan, zijn bestemd voor energie-innovatieprojecten van privaat-publieke samenwerkingsverbanden (overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven). Het gaat om combinaties van onderzoek, ontwikkeling en demonstratie. Projecten moet tevens passen binnen de thema’s van de Topsector Energie, zoals bio-energie, energiebesparing in de industrie en gebouwde omgeving, LNG, smart grids, wind op zee, zonne-energie en STEM. De subsidieregelingen Demonstratie energie-innovatie en Hernieuwbare Energie zijn uitgezonderd en mogen ook op andere energie thema’s worden ingezet.

Nieuwe subsidieregelingen

Tijdens de eerste tranche op 1 april worden er een aantal nieuwe regelingen geïntroduceerd. De eerder genoemde Hernieuwbare Energie-regeling richt zich als nieuwkomer op projecten die bijdragen aan het kosteneffectiever realiseren van de duurzame-energiedoelstelling van 16 procent in 2023. De maximale subsidie per project bij deze regeling is vastgesteld op € 6 miljoen. Ook nieuw is de regeling innovatie Duurzame Energie en Energiebesparing Gebouwde Omgeving (IDEEGO) met een maximum subsidiebedrag van € 200.000,- per project. Binnen de eerste tranche valt verder de regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI), waarvoor de minister € 34 miljoen beschikbaar stelt en het subsidieplafond € 4 miljoen per project bedraagt.

Toegankelijker voor ondernemer

Ten opzichte van vorig jaar wordt het voor ondernemers makkelijker en toegankelijker om te participeren. Een grote diversiteit aan subsidieregelingen is nu samengevoegd in de Hernieuwbare Energie- en IDEEGO regeling. Daarnaast zijn samenwerkingseisen en subsidiepercentages zoveel mogelijk geüniformeerd. Zo geldt bij alle regelingen voor dezelfde soort activiteiten of opslagen dezelfde subsidiepercentages. Deze percentages variëren van 50% voor industrieel onderzoek en 25% voor experimentele ontwikkeling tot 30-45% voor energiedemonstratieprojecten. Een overzicht van activiteiten, subsidiepercentages en andere kenmerken van regelingen vindt u hier. Later in 2015 volgt een tweede tranche met subsidies voor energie-innovatieprojecten.

Meer informatie?

Wilt u als MKB-ondernemer meer informatie over de energie-innovatieprojecten? Of wilt u toetsen of uw project binnen een van deze regelingen past? Neem dan contact op met een van onze adviseurs (013- 467 04 00) of maak gebruik van het contactformulier.