• Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Openstellingen EFRO programma's Zuid, West en Oost in april en mei 2015
  • /

Openstellingen EFRO programma's Zuid, West en Oost in april en mei 2015

MKB-ondernemers opgelet!

In de maanden april en mei worden MKB-ondernemers in Zuid-, West-, en Oost-Nederland uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen voor de operationele subsidieprogramma's van de drie deelgebieden. Ieder deelgebied kent zijn eigen programma met investeringsprioriteiten, budgetten en voorwaarden, passend binnen de geschetste kaders van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de Nederlandse overheid. Voor de programmaperiode 2014-2020 heet het EFRO € 507 miljoen beschikbaar gesteld aan de Nederlandse overheid, dat een zelfde bedrag investeert. De overkoepelende doelstelling betreft het versterken van de regionale concurrentiepositie en het creeëren van meer werkgelegenheid door middel van innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie.

Kansen voor West II  


 

MKB-ondernemers in de regio Utrecht, Zuid-Holland, Flevoland en Noord-Holland kunnen gebruik maken van de eerste openstelling van het operationele programma Kansen voor West II. In de openstelling wordt gewerkt met diverse deelplafonds binnen vier investeringsprioriteiten. Deze prioriteiten zijn als volgt;

  1. Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
  2. Ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie
  3. Bevorderen van de werkgelegenheid en ondersteuning arbeidsmobiliteit
  4. Bevorderen van sociale inclusie en bestrijding van armoede

 

Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 april tot en met 30 april 2015. Voor activiteiten gericht op de investeringsprioriteit 1 en 2 wordt maximaal 40% van de subsidiabele kosten vergoed. Voor prioriteit 3 en 4 is dit  percentage 50% van de subsidiabele kosten. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, met uitzondering van plafond 1 en 2 binnen de eerste investeringsprioriteit. Voor deze plafonds vindt verdeling van het beschikbare budget plaats op basis van rangschikking naar geschiktheid.

OP-Zuid

Het Operationeel Programma Zuid richt zich vanzelfsprekend op MKB-ondernemers in de zuidelijke regio (Limburg, Zeeland en Noord-Brabant). Projecten gericht op de versterking van het regionale innovatiesysteem en versterking van het valorisatievermogen van het MKB komen in aanmerking voor subsidie. Meer achtergrond en voorwaarden omtrent deze investeringsprioriteiten kunt u lezen in ons onlangs gepubliceerde nieuwsbericht over deze OP-Zuid openstelling.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 april tot en met 30 april 2015. De hoogte van de subsidie bij projecten gericht op versterking van het innovatiesysteem bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. Projecten gericht op het valorisatievermogen van het MKB kunnen aanspraak maken op 25% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 200.000,-. Dit percentage wordt verhoogd tot 35% met een maximum van € 750.000,-, indien subsidie wordt gevraagd door een samenwerkingsverband van één of meer ondernemingen onderling of met één of meer kennisinstellingen.

 

OP-Oost

Het Operationeel Programma Oost heeft zijn eerste openstelling van 2015 inmiddels achter de rug middels de Voucherregeling. In navolging van deze openstelling zal begin mei een nog nader bekend te maken regeling worden opengesteld voor MKB-ondernemers in de regio Gelderland en Overijssel. Het operationeel programma heeft voor 2015 in totaal vijf regelingen aangekondigd die moeten bijdragen aan een structurele versterking van de regionale economie. Een overzicht van deze regelingen met voorwaarden en achtergronden kunt u lezen in ons onlangs gepubliceerde nieuwsbericht over het Op-Oost programma.

Het doel van het programma is dat meer Oost-Nederlandse MKB-bedrijven meer omzet halen uit nieuwe producten. Daarom wordt het MKB direct ondersteund bij de productontwikkeling. Productvernieuwing is de basis voor behoud en vergroting van de concurrentiekracht en daarmee voor behoud van werkgelegenheid in Oost-Nederland. Oost-Nederland zet de EFRO middelen in op de thema's innovatiestimulering en overgang naar een koolstofarme economie.

Hulp bij uw aanvraag?

Wilt u hulp bij uw aanvraag, toetsen of uw innovatieproject binnen een van deze programma's past of simpelweg meer informatie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs (013- 467 04 00) of maak gebruik van het contactformulier.