• Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • MIT-regeling voor MKB 19 mei van start
  • /

MIT-regeling voor MKB 19 mei van start

Openstelling van alle innovatiestimuleringsinstrumenten tot en met 1 september

Vanuit de overheid is er de ambitie om technologie, ontwikkeling en innovatie te stimuleren. In 2015 wordt er dan ook € 50 miljoen beschikbaar gesteld om het MKB te stimuleren via het subsidieprogramma MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Ten opzichte van 2014 is het aanbod van instrumenten gewijzigd en worden deze landelijk en regionaal ingezet in de negen topsectoren. Van 19 mei tot en met 1 september 2015 wordt de MIT-regeling opengesteld voor alle instrumenten.

Het instrumentenaanbod

De zogenoemde "instrumentenkoffer" kent verschillende stimuleringsinstrumenten, te weten innovatieadviesprojecten, haalbaarheidsstudies, R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten. De subsidie voor het inwinnen van advies is daarbij de voornaamste aanvulling op het instrumentenaanbod.U kunt via de MIT in 2015 één kennisvoucher ontvangen, en/of éénmaal subsidie voor één van de overige instrumenten.

 

Instrument Omschrijving Subsidie

Innovatieadviesproject

Inhuur van derden ten behoeve van innovatieprojecten (nadere informatie volgt).

 (nadere informatie volgt)

Haalbaarheidsstudie Studie naar de technische en economische kansen en uitdagingen van een ontwikkeling welke vooraf in kaart worden gebracht. Dit alles mondt uit in een praktisch, op maat advies voor uw bedrijf. De looptijd van een haalbaarheidsstudie bedraagt maximaal 1 jaar.

40% van de subsidiabele kosten, echter maximaal € 50.000 per haalbaarheidsstudie.

R&D Samenwerkingsprojecten

Initiatief gericht op technische product-, proces- of dienstenontwikkeling. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Uitvoering gebeurt voor gezamenlijke rekening en risico door minimaal 2 Nederlandse MKB-ondernemers. Inbreng van ieders kennis en kunde mondt uit in topontwikkelingen. De looptijd van een R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar.

35% van de subsidiabele kosten, maximaal € 200.000 per innovatieproject en € 100.000 per ondernemer.

Kennisvoucher Een waardebon waarmee de MKB-ondernemer kennis inkoopt bij een kennisinstelling gericht op product-,proces-, of dienstenvernieuwing 50% van de subsidiabele kosten, maximaal € 3.750.
TKI- innovatiemakelaars Alleen een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) kan een innovatiemakelaar inhuren voor management consulting aan MKB-ondernemers. Binnen een TKI werken onderzoeksorganisaties en bedrijven samen aan een privaat-publiek gefinancierd, meerjarig TKI-programma. Het advies richt zicht op innovatie van producten, processen of diensten, het verlenen van technologische bijstand en diensten voor het overdragen van technologie. 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van €10.000,- per MKB-ondernemer per jaar.
TKI- netwerkactiviteiten

Alleen een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) kan een aanvraag indienen voor netwerkactiviteiten. Binnen een TKI werken onderzoeksorganisaties en bedrijven samen aan een privaat-publiek gefinancierd, meerjarig TKI-programma.Netwerkactiviteiten zijn bijvoorbeeld masterclasses, workshops of conferenties om kennisdeling en netwerkvorming tussen MKB-ondernemers te bevorderen.

Uitbestede kosten worden voor 100% vergoed, mits deze kosten niet meer bedragen dan €1000,- per MKB-deelnemer aan de netwerkactiviteit.

 

Afstemming overheid en regio

Het doel van de MIT-regeling is om innovatie (over regiogrenzen heen) te stimuleren bij het midden- en kleinbedrijf dat actief is in een van de negen topsectoren, te weten agro & food, chemie, creatieve  industrie, energie, high tech materials & systems, life sciences en health, tuinbouw en uitgangsmaterialen, logistiek en water. Waar de MIT-regeling voorheen op landelijk niveau werd georganiseerd, vindt er nu samenwerking plaats met de regio's om nationale en regionale innovatiestimuleringsinstrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden. De inzet van instrumenten per topsector is nog onbekend, maar zal naar verwachting begin mei worden gepubliceerd.

Innovatieadviesprojecten, haalbaarheidsstudies en R&D-samenwerkingsprojecten worden voornamelijk regionaal aangeboden, kennisvouchers en de twee TKI-instrumenten zijn alleen landelijk beschikbaar. Ondernemers dienen hun aanvraag in binnen de regio waar zij gevestigd zijn. Een ondernemer kan terecht bij het landelijke vangnet als de aanvraag inhoudelijk niet past binnen de Regionale Innovatiestrategie (RIS) of het instrument enkel landelijk wordt aangeboden (kennisvouchers, innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten).

Regionaal en landelijk budget

Voor bijna alle MKB- instrumenten is in de regio budget beschikbaar. Hieronder een overzicht van de regionale en landelijke budgetten per instrument.

 

Instrument

Noord

(FR,GR,DR)

Oost

(GLD,OV)

Zuid

(NB,ZL, LI)

Zuid-Holland Utrecht Flevoland Landelijk

Innovatieadviesproject

 

Haalbaarheidsstudie

€ 4 miljoen

€ 2.4 miljoen € 2.7 miljoen € 2.1 miljoen € 0,6 miljoen

       -

-----------------

€ 0.2 miljoen

 € 3.9 miljoen

R&D samenwerkingsprojecten        - € 5.6 miljoen € 6.3 miljoen € 4.9 miljoen € 1.4 miljoen          -

.€ 11 miljoen

Kennisvoucher  n.v.t n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. € 1.5 miljoen
TKI- innovatiemakelaars  n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t  n.n.b
TKI- netwerkactiviteiten

 n.v.t

n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t

 n.n.b.

 

Meer informatie?

R&D-samenwerkingsprojecten worden volgens het tenderprincipe afgehandeld, de andere instrumenten worden behandeld op volgorde van binnenkomst (first come, first served). Dit betekent dat u als MKB-ondernemer er snel bij moet zijn om subsidie te bemachtigen voor uw stimuleringsinstrument naar keuze.

RTE Adviesgroep kan u adviseren over uw mogelijkheden binnen de MIT-regeling en u begeleiden bij alle stappen van het aanvraagtraject. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs (013- 467 04 00) of maak gebruik van het contactformulier.